torstai 13. toukokuuta 2021

Onko Suomi oikeasti moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta?

Kirjoittanut Maaret Lommi ja Anja Meijula
Kotkan Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaita

Elämme edelleen aikaa, jolloin vihapuheen ja sananvapauden rajoja joudutaan etsimään jatkuvasti. Vihapuhe- termiä ei ole lainsäädännössä, mutta sitä tutkittaessa käytetään rikoslain kohtia kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai kunnian loukkaus. Kielitoimiston sanakirjan mukaan vihapuhe on varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta. 

Rajanveto sananvapauden ja vihapuheen välillä on vähintäänkin häilyvä. Kaikki epäasiallinen tai epämieluisa puhe tai kirjoitus tulkitaan helposti vihapuheeksi, koska se k o e t a a n usein loukkaavaksi. Loukattuina ihmiset sitten tekevät kirjoituksesta tai puheesta poliisille rikosilmoituksen. Poliisi tutkii asiaa ja tekee päätöksen syytteen nostamisesta tai sen hylkäämisestä. 

Suomessa tehtyjen syyttämispäätösten ja tuomioiden perusteella monilla on herännyt huoli sanan- ja uskonnonvapauden tilasta. Demokraattisessa yhteiskunnassa on nimittäin oltava tilaa myös häiritseville, epäsovinnaisille, kiistanalaisille ja provokatiivisille mielipiteille. Nyt syytetyksi tulemisen pelko johtaa ihmisiä itsesensuuriin ja näin sananvapaus kapenee pelottavalla tavalla.

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan aloitettu esitutkinta ja sitä seurannut syyte tapauksessa, jossa häntä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän siteerasi Twitter- ja facebooktileillään Roomalaiskirjeen 1. luvun homoseksuaalisuutta käsitteleviä jakeita. Nyt Räsästä syytetään sellaisten näkemysten ilmaisemisesta, jotka ovat osa perinteistä kristillistä opetusta. Herää kysymys, miksi Päivi Räsänen ei saisi sanoa sitä, mitä kuka tahansa kristillisen kirkkokunnan pastori tai maallikkosaarnaaja voi julistaa.

Päätös Räsäsen syyllisyydestä tehdään tulkintojen pohjalta, kuten kirjoituksen motiivi ja tarkoitus. Ts. asiaa käsittelevät laintuntijat ikäänkuin yrittävät mennä Räsäsen pään sisään ja tehdä sitä kautta tulkintoja ja päätelmiä siitä, onko argumentointi ja Raamatun jakeiden siteeraaminen olleet vihapuhetta.

Em. tapauksessa maallinen valta tunkeutuu myös uskonnonvapauden ja omantunnon vapauden tontille, sillä jokaisella on perustuslain mukaan oikeus saada vapaasti uskoa ja tunnustaa omaa uskoaan sekä elää uskonsa mukaisesti. Perustuslain hengessä jokaisella on myös oikeus raamatulliseen ihmiskäsitykseen ja avioliittokäsitykseen ilman, että vakaumuksen mukainen elämäntapa tai mielipide kyseenalaistetaan vihapuheena tai ihmisoikeusrikkomuksena. 

Yhteiskunta, jossa uskonto ei voi näkyä eikä kuulua, ei ole moniarvoinen eikä suvaitseva yhteiskunta. Mielipiteen - ja uskonnonvapaus kuuluvat kaikille, myös niille valtavirrasta poikkeaville vakaumuksellisen kristillisen maailmankuvan omaaville kansalaisille.


sunnuntai 2. toukokuuta 2021

Nuorten mielenterveysongelmat ovat aikuisten vastuulla

Huhtikuun lopussa uutisoitiin, että sairaalat täyttyvät mielenterveysongelmista kärsivistä nuorista ja että
monien isojen sairaanhoitopiirien osastoilla on enemmän potilaita kuin potilaspaikkoja. Edelleen uutisoitiin asiantuntijoiden kertoneen, että ammattiauttajien apu ei yksin riitä, vaan asian korjaamiseksi tarvitaan kaikki aikuiset. (Mielenterveys 23.4.2021) 

Tilanne on äärettömän surullinen ja huolestuttava.

Monet tahot miettivät sitä, mistä tämä nuorten paha olo on lähtöisin: Perheiden ongelmista, koulukiusaamiskokemuksista, koulun kurssimuotoisuuden, itseohjautuvuuden vaatimuksesta, joka sälyttää painetta pärjäämisestä, nettipeleistä ja tv-ohjelmista.

Onko kuitenkin niin, että ongelmien syvin lähtökohta on muualla, väärissä ja nuorten kannalta huonoissa päätöksissä? Onko niin, että emme ole pystyneet pitämään kehityksen kelkassa huolta lapsistamme ja nuoristamma riittävästi? Olemmeko tehneet päätöksiä liiaksi talous edeltä ja trendien mukaan, miettimättä millainen vaikutus tehdyillä päätöksillä on lapsiimme? Onko niin, että muut arvot, kuten seuraava luettelo antaa ymmärtää, ovat vieneet osan lasten ja nuorten tulevaisuudesta? 

- Elintaso nousee nousemistaan aina 1960-luvulta lähtien. Äidit lähtevät töihin ja perheet laittavat lapsensa lastentarhoihin. Kouluttaudutaan hyvin ja aletaan tehdä uraa. Perheiden yhteinen aika vähenee.

- Kauppojen aukiolo vapautuu ja sunnuntai, perheen yhteinen vapaapäivä saa uutta sisältöä shoppailusta. Sunnuntain Jumalanpalvelus kuuluu enää harvojen sunnuntain ohjelmaan. Perheiden yhteinen aika hupenee niin, että enää ei edes ruokailla yhdessä eivätkä vanhemmat tiedä, mitä lapsille kuuluu, paitsi silloin, kun koulusta otetan yhteyttä ja kerrottaann, mitä oli tapahtunut. 

- Alettiin korostaa onnellisuutta. Hedonismi ja itsekeskeisyys tuli aikuisten elämän keskiöön vanhojen hyveiden tilalle. Kunnioitus toisia ihmisiä kohtaa katosi, kuten katosivat myös käytöstavat. 

- Vanhat perhearvot murenivat. Uskollisuus avio- ja avopuolisoiden välillä väheni ja avio- ja avoerot yleistyivät. Lapsista tuli kahden kodin kansalaisia, jotka saivat usein uuden ”lisä” äidin tai isän ja usein ei- toivottuja sisaruksia kaupan päälle.

- Kännykkä alkoi toimittaa vanhempien valvontatehtävää ja lapset joutuvat liian nuorina itse ottamaan vastuun omasta pärjäämisestään. Todellisen välittämisen näyttäminen vähenee vanhempien ja lasten suhteesta.

- Vanhemmuus kadotetaan ja yhteiskunnan (koulujen ja muiden koulussa toimivien) on otettava kasvatusvastuuta entistä enemmän. Aikuiset kokevat huonoa omaatuntoa lapsien jalkoihin jäämisestä ja sitä kompensoidaan perustamalla lapsiasiainvaltuutetun virka ja alkamalla korostaa lasten oikeuksia. Samalla velvollisuuksista kertominen unohdetaan. Lapset alkavat kuvitellaan olevansa maailman napoja ja käytös muuttuu sen kaltaiseksi. Kun totuus maailman navasta iän karttuessa valkenee, masennus lyö vasten kasvoja. Jotta tästä selviää, on koko lapsuus purettava palasiksi ja käsiteltävä pala palalta mielenterveyden ammattilaisen kanssa.

- Järjenvastaisia ajatuksia aletaan viljellä totuuksina, kuten ajatus monista sukupuolista. Nuoret joutuvat entistä enemmän hukkaan muutenkin haastavassa puberteetti-iässä. Myös isän ja äidin käsitettä hämärretään yhteiskunnan taholta tietoisesti.

 - Aikuisten ilmastoahdistus annetaan surutta lasten ja nuorten kannettavaksi. Vihainen ruotsalainen nuori ilmastoaktivisti, haukkuu milloin mitäkin tahoa huonoista ilmastotoimista ja kylvää ahdistusta ympärilleen. Hänet nostetaan jalustalle.

- Opetushallituksessa ja Opetus- ja kulttuuriministeriössä tehdään huonoja ja asiaatuntemattomia ratkaisuja modernin oppimiskäsityksen vahvistamiseksi esimerkiksi omatoimisuuden ja itsenäisen opiskelun sekä itseohjautuvuuden ja valinnanvapauden korostamisen suhteen. Päätöksissä ohitetaan lapsen ja nuoren kehityspsykologiset tosiasiat.

Auttaako tässä tilanteessa se, että kerromme nuorille, kuinka he voivat valita sukupuolensa ja että he voivat tehdä sen jo alaikäisinä vastoin vanhempiensa tahtoa? Auttaako se nuoria, että laillistetaan kannabiksen käyttö? Ei auta, vaan molempien ehdotusten vaikutus olisi turmion tie. Molemmista asioista on vireillä kansalaisaloite. Nähtäväksi jää, millaisia päätöksiä kansanedustajamme tekevät Kristillisdemokraattien vastuullinen linja on ehdottoman kielteinen molemmissa asioissa. 

Jatkuvasti päätöksiä on tehty ja tehdään aikuisten intohimojen, ahneuden ja ylpeyden pohjalta. Kaikilla päätöksillä on seurauksensa. Jos todella haluamme auttaa lapsiamme ja nuoriamme, meidän on otettava muutamia peruutusaskeleita ja rehellisesti, omat mieltymyksemme unohtaen, tehtävä vastaisuudessa huolellisesti arviointia siitä, mitkä vaikutukset kulloisellakin päätöksellä on lapsiin ja nuoriin. Nyt on laitettava omat arvot puntariin ja mietittävä, mikä on todella tärkeätä.


tiistai 13. huhtikuuta 2021

MILLÄ KEINOIN KIUSAAMINEN VÄHENEE?

Me kaikki tiedämme, miten vakava ongelma kiusaaminen on. Sen taustalle kätkeytyy
monenlaisia ongelmia. Kiusaajalla on yleensä rikkinäisyyttä omassa henkilöhistoriassaan ja kiusattu kärsii kiusaamisesta, joka saattaa aiheuttaa hänelle sosiaalisen elämän ja tunne-elämän vaikeuksia tulevaisuudessa.


Koulut ovat paalupaikalla kiusaamisen ehkäisyssä. Kouluissa toimintaa on ohjaamassa puuttumisen mallit, jotka saavat selkänojan perusopetuslaista. Tarvittaessa koulussa tapahtuvaan väkivaltaan puuttuu myös poliisin ennalta estävän työn yksikkö, jonka kohderyhmänä on nimenomaan nuoret.


Olennaisinta kiusaamisen kitkemiseksi ovat kuitenkin ennaltaehkäisevät  toimenpiteet. Näitä keinoja koulussa ovat ryhmäyttäminen, tunnetaito- ja vuorovaikutusosaamisen lisääminen, työrauhan ylläpitäminen ja asioista puhuminen. On välttämätöntä, että nämä keinot ovat jokaisen opettajan hallinnassa. Lisäksi pienet ryhmät ja riittävä määrä aikuisia ovat tärkeitä tekijöitä kiusaamisen ehkäisyssä. Nämä edellytykset täyttyvät kuitenkin vain harvoin, koska resurssit eivät ole riittäviä.


Ennaltaehkäisevää työtä kouluissa ovat tekemässä opettajien ja ohjaajien lisäksi myös kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat. Varsinkin koulukuraattoreiden resursseja pitäisi voimakkaasti lisätä ja kohdentaa selkeästi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kouluissa. Jos halutaan nähdä, että kiusaaminen olennaisesti vähenee, kuraattorien tulisi systemaattisesti tavata huoltajia ja kysellä perheen kuulumisia ja keskustella kasvatushuolista aina varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun asti. Tämä nimenomaan olisi ennaltaehkäisevää toimintaa, jolloin perhettä voitaisiin tukea jo ennen kuin ensimmäistäkään ikävää tilanteita on syntynyt.


Kiusaaminen on yhteiskunnassa iso haaste. THL:n viimeisessä perusopetuksen 8.-9. -luokan oppilaille tekemässään kyselyssä tulokset kertovat, että Kotkassa 7,5%  oppilaista kokee tulleensa kiusatuksi. Tämä on alle valtakunnallisen keskiarvon, mutta se on silti aivan liikaa. Koulussa tehtävät toimet eivät tule riittämään kiusaamisen pysyvään vähenemiseen. Huoltajat ovat avainasemassa vaikuttamaan erityisesti  oman lapsensa käyttäytymiseen, mutta kiusaamisen vastaiseen tehtävään tarvitaan kaikki lapsen ja nuoren elinpiirissä vaikuttavat aikuiset. Jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua kiusaamiseen, jos sellaista havaitsee. Jokaisen aikuisen tulee osoittaa kiusaamisen tuomittavuus ja teon vääryys. Kiusaamisen näkyvä ja havaittava vastustaminen tulee olla kaikkien aikuisten asenne. Kun tämä asenne on riittävän vahvasti levinnyt kaupunkiimme ja koko yhteiskuntaan, hyviä tuloksia alkaa pian näkyä. 


lauantai 20. maaliskuuta 2021

Perheet päätösten keskiöön

Vuosi koronapandemian otteessa on kulunut ja siitä jokainen on saanut osansa. Erityisesti teini-ikäisten nuorten tilanne huolestuttaa, kun harrastukset ja kodin ulkopuoliset kontaktit ovat vähentyneet olennaisesti. Nyt on vain etäkoulu ja verkkoyhteydet.  

Pitkittynyt pandemiatilanne on vienyt myös vanhempien/huoltajien voimia. Monia perheitä on koetellut taloudelliset haasteet lomautusten, irtisanomisten ja konkurssien myötä. On tärkeää, että aikuiset pitävät itsestään huolta, sillä nuoret tarvitsevat vanhemman/huoltajan tasapainottavaa läsnäoloa, ohjausta ja tukea antavaa keskustelua. Nuorten selviytymiseen vaikuttaa aina vanhempien/huoltajien jaksaminen ja tasapaino. Vaikka moni muu asia muuttuu ympärillä, lasten ja nuorten perustarpeet eivät muutu. He tarvitsevat ympärilleen rakastavan perheen, turvaa, ja huolenpitoa, jotta he selviävät nyt ja tulevaisuudessa heitä kohtaavista haasteista ja jotta heistä voi kasvaa hyvinvoivia ja tasapainoisia aikuisia.

Valtiovallan apu ja toimet koronapandemian uuvuttamille perheille tulevat nähdäkseni toteutumaan pääasiassa jälkihoitona, mutta jo tässä vaiheessa kunnissa ja kaupungeissa voidaan jokaisella toimialueella arvioida kaikkien päätösten vaikutuksia perheiden ja erityisesti lasten ja teini-ikäisten elämään ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tukevat ja auttavat perheitä tässä vaativassa tilanteessa. Jokainen päätös on merkittävä. Tärkeitä ja ketteriä toimijoita perheiden tukemisessa ovat myös seurakunnat ja monet järjestöt. 

Pidetään nyt fokuksessa perheet ja muistetaan, että perhe on yhteiskunnan peruspilari, jonka hyvin- tai pahoinvointi leviää hetkessä koko yhteiskuntaan. Perhemyönteiset päätökset ovat panostus parempaan tulevaisuuteen.

sunnuntai 7. maaliskuuta 2021

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle

Eilen 6.3. oikeusministeri ilmoitti, että eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kanssa käytyjen
keskustelujen ja THL:n lausunnon perusteella kuntavaalit siirretään huhtikuulta kesäkuulle.

Vain Perussuomalaiset vastustivat vaalien siirtämistä, mutta kyllä muistakin puolueista kuului yksittäistä kritiikkiä. Mm. KD:n nuoret kyseenalaistivat vahvasti ratkaisun.

Jotkut ovat sitä mieltä, että vaalien siirtäminen polkee demokratiaa. Minun mielestäni tässä ei poljeta demokratiaa, vaan nimenomaan turvataan ja varmistetaan demokratian toteutuminen. Jos tilanne olisi se, että suuri osa äänioikeutetuista ei voisi tai uskaltaisi tulla äänestyspaikalle, demokratia vaarantuisi. Se vaarantaisi myös terveysturvallisuuden, joka ilmenee THL:n tekemistä skenaarioista. Elämme edelleen poikkeusaikaa. Nyt on uskallettava tehdä poikkeuksellisia ratkaisuja. Vaalien siirtäminen tässä tilanteessa oli mielestäni ehdottomasti vastuullinen ja ainoa oikea ratkaisu.

Yksi asia, jota tulee kritisoida on ilmoituksen antamisen ajankohta, 6.3. Oikeuskansleri Pöysti toi esiin helmikuussa, että päätös vaaleista tulisi tehdä ajoissa. Taudin kehityksen suunta on nähty jo pitkään ja toimia on kiristetty tämän tästä. Miksi hallitus ei pysynyt ennakoimaan tätä tilannetta. He ovat joka päivä tekemisissä näiden asioiden kanssa ja heillä on maan parhaat asiantuntijat jatkuvasti käytössään. Puuttuiko oikea-aikaisen päätöksen tekemiseen rohkeutta, vai mitä?

Toinen asia, mitä täytyy ihmetellä on se, että tämän käsillä olevan tilanteen, vaalien ajankohdan siirtämisen, ennaltaehkäisemiseksi ei tehty minkäänlaista toimenpiteitä. Ainoastaan reagoitiin kulloinkin käsilläoleviin tartuntalukuihin. Jo viime keväänä tiedettiin, että tulossa on toinen korona -aalto ja sen annettiin vain tulla. Varautumissuunnitelmaa ei ollut, ehkäiseviä toimenpiteitä ei tehty. Sitten, kun nähtiin, että nopeasti ja herkästi leviävät muuntovirukset valtaavat alaa, siitä tiedotettiin, mutta toimenpiteet tilanteen voittamiseksi olivat edelleen löysiä ja hitaita.

Vaalien siirtyminen ei ole ilouutinen varmasti kenellekään ehdokkaaksi asettuneelle eikä myöskään puolueiden paikallisosastoille, jotka ovat jo käyttäneet varojaan ja tehneet töitä vaalien eteen. Voi hyvin olla, että tähän tilanteeseen jouduttiin hallituksen lepsuilun takia, mikä tulisi selvittää perin pohjin.

Vaalien siirtäminen oli kuitenkin oikea ratkaisu. Toivotaan, että rokotukset etenevät hyvällä vauhdilla ja että pandemia on kesäkuussa paremmalla tolalla niin, että vaalit voidaan käydä turvallisesti.


torstai 25. helmikuuta 2021

KD Kotkan arvoilta

Arvoilta

Kristillisdemokraattien Kotkan osastossa käytiin kuluneen viikon aikana  arvokeskustelua kristillisdemokraattien omista arvoista, ihmisarvo, vapaus ja vastuu sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ne on toki puolueen taholta selvästi määritelty ja konkretisoitu helposti ymmärrettäviksi, mutta vielä jäi kotkalaisille paljon sanottavaa. Suomen Kristillisdemokraatit ovat korostetusti arvopuolue ja useat kristillisdemokraattien kelkkaan hypänneet ovat lähteneet nimenomaan puolustamaan konservatiivisia, kristillisiä arvoja. 

Puolueiden välisissä arvokeskusteluissa arvokkaiksi koettu toiminta  saavuttaa usein yhteisymmärrystä, mutta toiminnan tasolla erimielisyydet alkavat. Esimerkiksi valtakunnan politiikassa olemme puolustaneet syntymättömän lapsen ihmisarvoa ja oikeutta saada syntyä tähän maailmaan. Muiden puolueiden ihmisarvo ei ylety syntymättömään lapseen. 


Kotkassa keskustelu omalla porukalla oli antoisaa ja voimaannuttavaa. Siitä on kooste videolla. Jatkamme arvokeskustelua tulevissa tapaamisissa uusien arvojen parissa.